სამცხე-ჯავახეთის DMO-ს შესახებ

სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია დაფუძნდა 2019 წელს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ექვსივე მუნიციპალიტეტის (ახალციხე, ბორჯომი, ადიგენი, ასპინძა, ნინოწმინდა, ახალქალაქი) მიერ, სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ჩართულობით და USAID/Zrda Activity in Georgia-ს და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელშეწყობით.

ორგანიზაციის ძირითადი მიზნები:

  • მდგრადი განვითარების ტურიზმის პრინციპებზე დაყრდნობით ექვსივე მუნიციპალიტეტში უნიკალური ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შემუშავება
  • ტურიზმის პოპულარიზება რეგიონში − ტურისტული აქტივობებისა და მიმართულებების მხარდასაჭერად, ორგანიზაცია მოახდენს რეგიონის პოპულარიზებისაკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო და საჯარო სექტორებსა და თვითონ ორგანიზაციის წევრებს შორის; ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექმნას, როგორც ორგანიზაციის წევრების, ასევე ზოგადად, რეგიონში ტურიზმის სექტორის საკეთილდღეოდ; წაახალისებს კერძო და საჯარო სექტორების თანამშრომლობას რეგიონული ტურიზმის პოპულარიზებისთვის აქტივობების დასაგეგმად და განსახორციელებლად
  • რეგიონის იმიჯის ხელშეწყობა, როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვრებს გარეთ, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოსაზიდად
  • აქტივობების განხორციელება სტრატეგიის შემუშავებისა და რეგიონული ტურიზმის განვითარების კუთხით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად და საქართველოს ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების მიხედვით
  • რეგიონში მოქმედი ბიზნეს-კომპანიების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა
  • ვიზიტორთა დანახარჯებისა და ვიზიტების ხანგრძლივობის გაზრდის ხელშეწყობა

მისია

სამცხე-ჯავახეთის ტურიზმის მართვის ორგანიზაციის მისიას წარმოადგენს რეგიონის ბუნებრივი და ანთროპოგენური რესურსების წარმატებული პოზიციონირება მსოფლიო ტურისტულ ბაზარზე და ამავე დროს ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერება მკვიდრი მოსახლეობის კეთილდღეობის ხელშეწყობით.ხედვა

2030 წლისთვის სამცხე - ჯავახეთი წარმოადგენს მდგრადად განვითარებულ ტურისტულ ადგილს, რომელიც პოზიციონირებს საერთაშორისო და ადგილობრივ ბაზარზე, როგორც მრავალფეროვანი, მრავალკულტურული და უნიკალური შთაბეჭდილების შემქმნელი რეგიონი.  ამასთანავე უნიკალური შთაბეჭდილებები დაფუძნებულია რეგიონის კულტურულ და ბუნებრივ მემკვიდრეობაზე, რომელსაც ინარჩუნებს და აღადგენს, წარმოადგენს მაღალი ხარისხის პროდუქტს და ორიენტირებულია ტურიზმის ადგილობრივი პირველადი და მეორეული პროდუქციის მაქსიმალურ გამოყენებაზე.

დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები

სამცხე-ჯავახეთი DMO

error: Content is protected