ჯავახეთი - სანახაობები

ზოგადი ინფორმაცია ჯავახეთის შესახებ

ჯავახეთი ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეა საქართველოს სამხრეთ ნაწილში. იგი ცნობილია თავისი უნიკალური პეიზაჟებით, მათ შორის ტბებითა და ჭარბტენიანი ლანდშაფტებით. რეგიონი განლაგებულია მაღალ პლატოზე და ხასიათდება მრავალფეროვანი ფლორითა და ფაუნით.

ქალაქები

ეწვიეთ ქალაქებს ჯავახეთში

ბუნებრივი რესურსები

მოინახულეთ ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები

კულტურული რესურსები

გაეცანით ჯავახეთის კულტურას

Javakheti - What To See

Overall info about Javakheti

Javakheti is a historical and geographic region in the southern part of Georgia. It is known for its unique landscapes, including lakes and wetlands. The region is situated on a high plateau, and it is characterized by its diverse flora and fauna.

Towns

Explore Towns In Javakheti

Natural Resources

Explore Natural Resources In Javakheti

Cultural Resources

Explore Cultural resources of Javakheti
error: Content is protected